Tekst w języku łacińskim [z aktu]:


Anno Dni 1728 die 30 Novembris
Ego Casimirus Kochanowski S.C.M.
baptisavi infantem Andream Joannes
Famatorum Andrea Kitowicz et Ca-
tharina Coniugum legitimorum Filius
natum die 25 prasentis horo circi-
ter tertia podt mediani noctem . Patrini
fuerunt Spectabiles D. Joannes Ma-
kini scabinus Antiquwae Civitatis
Varsaviensi et Francisca Szwalic
ex Civitate Varsaviensi.

Tekst w języku łacińskim [z poprawkami]:


Anno D[omi]ni 1728 die 30 Novembris
Ego Casimirus Kochanowski S[acerdos] C[ongregationis] M[issionis]
baptisavi infantem Andream Joannes
Famatorum Andrea Kitowicz et Ca-
tharina Coniugum legitimorum Filius
natum die 25 pra[e]sentis horo circi-
ter tertia post mediani noctem . Patrini
fuerunt Spectabiles D[ominus] Joannes Ma-
kini scabinus Antiquwae Civitatis
Varsaviensi et Francisca Szwalic
ex Civitate Varsaviensi.

Tłumaczenie:


Roku Pańskiego 1728 dnia 30 listopada
Ja Kazimierz Kochanowski Kapłan Zgromadzenia Misji
Ochrzciłem niemowlę Andrzeja Jana
Sławetnych Andrzeja Kitowicza i Katarzyny
prawnie zaślubionych syna
urodzonego 25 teraźniejszego czasu około
trzeciej po północy. Rodzicami chrzestnymi
byli Godny Pan Jan Makini
ławnik Starej
Warszawy i Franciszka Szwalic
z miasta Warszawy.

Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
Bank Pekao SA
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473

DRUK PRZELEWU